تشویق و حمایت از زنان پژوهشگر

Program Picture

بانوی سرزمین من

تشویق و حمایت از زنان پژوهشگر
۱۹ آبان ۱۳۹۶

جایزه‌ای به منظور شناسایی، معرفی، تشویق، و حمایت از زنان پژوهشگر تأثیر گذار در حوزه علم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه