دین مشوقی برای تغییر اجتماعی

Program Picture

بانوی سرزمین من

دین مشوقی برای تغییر اجتماعی
۲۷ دی ۱۳۹۸

آیا می‌شود دین را عاملی مشوق برای ایجاد تغییر اجتماعی دانست؟ و یا چگونه میتوان ارتباط عمیق میان دین و تغییر اجتماعیِ سازنده را توضیح داد؟ سرویس خبری جامعه بهائی از گفتگویی غیر رسمی در پایتخت کنگو خبر میده، که چگونه این گفتگو به یک مکالمه پرشور درباره قدرت ایمان در تاسیس وحدت بین مردم و ایجاد انگیزه برای صلح بدل شده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه