مسیر تحولات بشری، سازندگی یا تخریب

Program Picture

بانوی سرزمین من

مسیر تحولات بشری، سازندگی یا تخریب
۰۹ اسفند ۱۳۹۸

تغییر و تحول لزوم ذاتی طبیعته و شواهد حاکی از اونه که ساختار اجتماعی در معرض تغییرات بی‌وقفه است و جوامع به عنوان یک پدیده رو به تغییر، هر لحظه در حال دگرگونی و تغییر هستند. ولی آیا سیر حوادث در جوامع بشری مسیر مشخصی را طی میکنه و تاریخ، هدف معینی داره؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه