Program Picture

بانوی سرزمین من

بازسازی جهانی تازه
۰۱ آذر ۱۳۹۸

بی‌تردید خشونت علیه زنان یک مساله جهانی است، معضلی گسترده که هر ساله میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، جامعه جهانی بهائی در بیانیه خود خطاب به کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد، با بهره‌گیری از تجربه جامعه بهائی در زمینه آموزش و پرورش، از ارتباط آن با بهبود وضعیت زنان و مشارکت آنان در تمامی حیطه‌های اجتماع سخن می‌گوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه