جایگاهی برابر برای زنان

Program Picture

بانوی سرزمین من

جایگاهی برابر برای زنان
۲۵ بهمن ۱۳۹۸

همواره شاهد آن بودیم که در سده‌های متمادی، جنسیت زنان سبب دوری آنان از مشارکت در فعالیت‌های علمی شده، روز یازدهم فوریه روز جهانی مشارکت زنان در علم بود، یعنی روزی که به نقش زنان نه تنها به عنوان مصرف‌کنندگان دانش بلکه به عنوان تولیدکنندگان علم توجه میشه. بیش از یک قرن پیش، زمانی که در سراسر جهان زنان هنوز در همه عرصه‌های فردی و اجتماعی جایگاهی پایین‌تر و نابرابر با مردان داشتند، آیین بهائی دستیابی به برابری زن و مرد را محقق دانست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه