تفکرات نژادی مانعی در جهت صلح

Program Picture

بانوی سرزمین من

تفکرات نژادی مانعی در جهت صلح
۰۴ مرداد ۱۳۹۸

مطالعات علمی ثابت کرده که تنفر نژادی، امری غریزی و ذاتی نیست چرا که کودکان ۴ تا ۵ ساله، فارغ از هر گونه توجهی به رنگ پوست و یا مشخصات بدنی، با یکدیگر دوست بوده و با هم بازی می‌کنند، و تنها در تماس با فرهنگ قومی است که به تعصب نژادی گرفتار می‌شوند. بر طبق اعتقاد بهائیان اگر انسان‌ها در همه امور خود به وحدت عالم انسانی ناظر باشند و از تعصبات و تقالید دوری کنند، می‌توانند جهانی بر پایه ارزش‌های والای انسانی و روحانی بسازند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه