توسعه اجتماعی و اقتصادی

Program Picture

بانوی سرزمین من

توسعه اجتماعی و اقتصادی
۲۳ آذر ۱۳۹۷

میل به پیشرفت در ذات آدمی نهادینه شده و از این رو توسعه می‌تواند یکی از جدی ترین اولویت‌های فردی و اجتماعی برای هر گروه و یا هر کشور به شمار آید. پس جایگاه زنان را در این مهم نباید نادیده گرفت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه