نهادینه شدن انسان دوستی

Program Picture

بانوی سرزمین من

نهادینه شدن انسان دوستی
۲۶ مرداد ۱۳۹۷

نهادینه شدن انسان دوستی در اجتماع، زمینه را برای تعهد انسانی نسبت به هم نوع، دیگر موجودات، محیط زیست و مسائل اجتماعی فراهم می‌سازد و راهی تازه به سوی آینده جهان می‌گشاید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه