لوح سلطان – بخش ۲

Program Picture

آفتاب بینش - فصل ۱

لوح سلطان – بخش ۲
۰۱ اسفند ۱۳۹۸

ادامه معرفی لوح سلطان. لوح سلطان از الواح حضرت بهاءالله – شارع دیانت بهائی – است که خطاب به ناصرالدین‌شاه قاجار نازل شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه