الواح حضرت بهاءالله الی الملوک و الرؤسا

Program Picture

آفتاب بینش - فصل ۱

الواح حضرت بهاءالله الی الملوک و الرؤسا
۱۷ بهمن ۱۳۹۸

کتابی است که الواح حضرت بهاءالله – شارع دیانت بهائی – خطاب به ملوک و رؤسای عالم را جمع‌آوری کرده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه