Program Picture

آفتاب بینش

اختران تابان
۱۶ مرداد ۱۳۹۹

کتابی است تاریخی که به معرفی برخی زنان بابی و بهائی از ابتدای ظهور حضرت باب تاکنون می‌پردازد. در این کتاب زندگی برخی زنان بهائی غیرایرانی هم مورد تحقیق قرار گرفته است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه