رساله سیاسیه – بخش ۱

Program Picture

آفتاب بینش - فصل ۱

رساله سیاسیه – بخش ۱
۰۸ اسفند ۱۳۹۸

بخش اول این رساله از آثار حضرت عبدالبهاء – فرزند ارشد حضرت بهاءالله و جانشین ایشان – که به مفهوم سیاست از منظر دیانت بهائی و نقش علما و سیاسیون نظر دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه