رساله سیاسیه – بخش ۲

Program Picture

آفتاب بینش - فصل ۱

رساله سیاسیه – بخش ۲
۱۵ اسفند ۱۳۹۸

این رساله از آثار حضرت عبدالبهاء، فرزند ارشد حضرت بهاءالله و جانشین ایشان است که به مفهوم سیاست از منظر دیانت بهائی و نقش علما و سیاسیون نظر دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه