معرفی کتاب مستطاب اقدس

Program Picture

آفتاب بینش - فصل ۱

معرفی کتاب مستطاب اقدس
۰۳ مرداد ۱۳۹۸

در این جلسه به معرفی ام‌ّالکتاب آئین بهائی خواهیم پرداخت؛ کتاب مستطاب اقدس از آثار حضرت بهاءالله.

برای دسترسی به این کتاب کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه