معرفی کتاب مستطاب اقدس

Program Picture

آفتاب بینش

معرفی کتاب مستطاب اقدس
۰۳ مرداد ۱۳۹۸

در این جلسه به معرفی ام‌ّالکتاب آئین بهائی خواهیم پرداخت؛ کتاب مستطاب اقدس از آثار حضرت بهاءالله.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه