لوح سلطان – بخش ۱

Program Picture

آفتاب بینش - فصل ۱

لوح سلطان – بخش ۱
۲۴ بهمن ۱۳۹۸

لوح سلطان از الواح حضرت بهاءالله – شارع دیانت بهائی – است که خطاب به ناصرالدین‌شاه قاجار نازل شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه