Program Picture

یک قهرمان

راجر مونتویا
۰۸ شهریور ۱۳۹۸

راجر مونتویا با تاسیس مرکزی به منظور آموزش هنر و ورزش به کودکان منطقه محروم نیو مکزیکوی شمالی به آن‌ها کمک می‌کند با فراگیری هنر، آینده روشن‌تری برای خود رقم بزنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه