پائول استکلنسکی و نجات سگ‌ها

Program Picture

یک قهرمان

پائول استکلنسکی و نجات سگ‌ها
۱۶ شهریور ۱۳۹۷

پائول که یک دوره آموزش خلبانی را پشت سر گذاشته، با هزینه شخصی سگ‌های بی‌سرپرستی را که در پناهگاه‌هایی در جنوب کشور با خطر مرگ روبرو هستند با هواپیما به شمال می‌برد تا برایشان سرپرست پیدا کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه