پاکسازی محیط زیست

Program Picture

یک قهرمان

پاکسازی محیط زیست
۱۹ مهر ۱۳۹۸

چاد پری گرکی که در کنار رودخانه میسیسیپی بزرگ شده بود و شاهد آلودگی این رودخانه بود با تاسیس سازمانی به جمع آوری آشغال و زباله‌های درون رودخانه‌های آمریکا و پاکسازی محیط زیست کمک می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه