آشنایی با برده‌داری مدرن

Program Picture

یک فنجان چای داغ

آشنایی با برده‌داری مدرن
۰۲ شهریور ۱۳۹۷

بیشتر انسان‌ها بر این باورند که برده‌داری معضلی مربوط به گذشته است، و دنیای امروز به حدی از تکامل فکری رسیده است که برده‌داری را منع کند. اما در قسمت‌هایی از دنیا، هنوز انسان‌هایی هستند که با سختی و بدون دریافت مزد کار کرده، و جان خود را در این راه از دست می‌دهند. این هفته با هم به قسمت‌هایی از یک سخنرانی تد تاک گوش می‌دهیم که داستان برده‌های دنیای امروزی را بازگو می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه