زنان زندگی را زنده نگه می‌دارند

Program Picture

یک فنجان چای داغ

زنان زندگی را زنده نگه می‌دارند
۳۰ شهریور ۱۳۹۷

در هنگام جنگ بیشتر مردم تنها یک طرف از آن را می‌بینند، طرفی که مردان و دولت‌ها در تکاپو هستند که در جنگ پیروز شوند. اما کمتر کسی طرف دیگر جنگ را می‌بیند. زنانی که از کودکان خود مراقبت می‌کنند، به دانش‌آموزان درس می‌دهند، زنانی که کار می‌کنند تا زندگی ادامه داشته باشد. این هفته با هم قسمت‌هایی از تد تاک زینب صلبی را می‌شنویم. زنی که در عراق و زمان جنگ بزرگ شده است، و با تاسیس موسسه «زنان برای زنان بین المللی»، به پشتیبانی عملی و روحی زنان نجات یافته از جنگ مشغول است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه