فرهنگ مراجعه به روانپزشک

Program Picture

یک فنجان چای داغ

فرهنگ مراجعه به روانپزشک
۰۹ شهریور ۱۳۹۷

در برنامه این هفته با خانم دکتر نیکول جعفری گفتگویی داریم و از ایشون می‌پرسیم چرا در فرهنگ ما ایرانی‌ها، مراجعه به مشاور قدری تابو به حساب می‌آید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه