Program Picture

کودکان منادیان صلح - فصل ۱

نظم و انضباط
۱۵ دی ۱۴۰۱

آموزش نظم نه تنها در امور ظاهری لازم است بلکه انضباط فکری و آموزش آن بسیار مهم است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه