Program Picture

کودکان منادیان صلح - فصل ۱

مواهب درونی کودکان
۲۹ آذر ۱۳۹۷

هر طفلی با یک استعداد و موهبت منحصر به فرد متولد می‌شود که نباید آن را در مسیر رشد با جبر و زور تغییر داد و یا نادیده گرفت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه