مفهوم اقتدار در تربیت

Program Picture

کودکان منادیان صلح - فصل ۱

مفهوم اقتدار در تربیت
۲۰ دی ۱۳۹۷

مفهوم ثبات و قدرت در تربیت کودکان، نسبت به گذشته تغییر کرده؛ اقتدار والدین در جهت یادگیری با ثبات و آگاهی و آرامش همراه است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه