کودکان منادیان صلح - فصل ۱

program picture

کودکان منادیان صلح - فصل ۱

این برنامه در خصوص فلسفه تعلیم و تربیت می‌باشد و بینش‌ها و دیدگاه‌های جدیدی که دیانت بهائی در مورد اهمیت تعلیم اطفال مطرح کرده است را بازگو می‌کند. موضوع هر برنامه در بخش نمایشی مطرح شده و سپس در قسمت تخصصی مورد کارشناسی و تحلیل قرار می‌گیرد، و علاوه بر نظریه‌های روانشناسی به روز دنیا، دیدگاه‌های دیانت بهائی در مورد آن مسأله مطرح و ارائه می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه