آموزش مفاهیم روحانی در کودکی

Program Picture

کودکان منادیان صلح - فصل ۱

آموزش مفاهیم روحانی در کودکی
۱۳ دی ۱۳۹۷

از کودکی باید مفاهیم روحانی و اصول دین را به کودک آموزش داد تا با ذهن خالی درگیرِ گروه‌های تندرو و تفکرات متعصبانه نشود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه