Program Picture

کودکان منادیان صلح - فصل ۱

آموختن
۲۲ فروردین ۱۳۹۸

تغییر الگوی صحبت با کودک: به جای چه کاری انجام نده، کارهایی که باید انجام دهد را بازگو کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه