توقیع ۲۴ سوال و موضوع سلوک

Program Picture

چشمه‌ خورشید

توقیع ۲۴ سوال و موضوع سلوک
۲۳ شهریور ۱۳۹۸

این، چهاردهمین قسمت از چشمه‌ خورشید است. در این قسمت استاد بهرام فرید همچنان درباره‌ توقیع ۲۴ سؤال و سؤالی از سلوک و توضیح حضرت باب در این رابطه صحبت می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه