Program Picture

ورقی از خاطرات

خندیدن جرم نیست
۲۴ خرداد ۱۳۹۹

فیلم‌های شادی و رقص و پایکوبی نوجوان‌ها در مدارس کشور که منتشر شد بسیاری محتسبان ابراز تاسف کردند از ابتذال. هر چند رقص لزوما نشان شادابی درونی نیست، اما پایکوبی نکردن هم لزوما خبر از متانت و وقار نمی‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه