خنده بر هر درد بی‌درمان دواست

Program Picture

ورقی از خاطرات

خنده بر هر درد بی‌درمان دواست
۱۷ خرداد ۱۳۹۹

دردهایی در این زندگی هستند که هر قدر هم بخواهی تلاش کنی خودت را بر جای این و آن بگذاری تا بتوانی آن درد را نیکوتر فهم کنی، نمی‌شود که نمی‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه