ردّ پای “او”

Program Picture

ورقی از خاطرات

ردّ پای “او”
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

اگر چیزهایی در این زندگی جور دیگری غیر از آن چیز که رخ داد رقم می‌خورد …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه