Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

اینترنت – بخش ۳
۳۰ آبان ۱۳۹۸

این هفته در نقطه‌ سرخط، در بخش سوم و پایانی یادداشت «قبل از اینترنت چه کار می‌کردی؟» به مقایسه‌ دنیای پیش و پس از ظهور اینترنت خواهیم پرداخت و این مبحث را به سرانجام خواهیم رساند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه