Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

اینترنت – بخش ۱
۱۶ آبان ۱۳۹۸

«چیزی نمانده تا زمانی که هیچ‌ کس روی زمین یادش نیاید دنیا پیش از اینترنت چه شکلی بود. وقتی که این اتفاق بیافتد، چه چیز از دستمان می‌رود؟» این پرسشی است که طی سه هفته، در نقطه‌ سرخط به آن خواهیم پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه