Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

اینترنت – بخش ۲
۲۳ آبان ۱۳۹۸

«چیزی نمانده تا زمانی که هیچ‌کس روی زمین یادش نیاید دنیا پیش از اینترنت چه شکلی بود. وقتی که این اتفاق بیفتد، چه چیز از دستمان می‌رود؟» این پرسشی است که هفته‌ گذشته، در نقطه‌ سرخط مطرح کردیم و این هفته نیز همان مبحث را پی می‌گیریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه