Program Picture

بازتاب

مفهوم فرد و جامعه در فرآیند جامعه‌سازی – بخش ۲

۲۷ بهمن ۱۳۹۹

در فرآیند جامعه‌سازی فرد چگونه می‌تواند نقش موثری ایفا کند؟ تاثیر این اقدامات بر مجری این اقدامات چیست؟ آیا همه‌ مردم می‌توانند در روند جامعه‌سازی موثر باشند یا این مخصوص برگزیدگان جامعه‌ است؟ رهبر کیست و چگونه می‌توان رهبری جنبشی اجتماعی را بدست آورد؟ در این برنامه‌ هم همچون برنامه گذشته، شاهرخ کوهستانی نگاهی خواهد داشت به بحث فرد و جامعه و اینکه آیا افراد می‌توانند تاثیری داشته باشند و در تغییر فرهنگی جامعه و فرایند جامعه سازی نقشی ایفا کنند و در همین راستا میزبان خانم سهی دردشتی، مشاور ازدواج و خانواده و سهیل کمالی، پژوهشگر مطالعات خاورمیانه خواهد بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه