Program Picture

بازتاب

مفهوم فرد و جامعه در فرآیند جامعه‌سازی – بخش ۱

۲۰ بهمن ۱۳۹۹

آیا جامعه هویتی مستقل از افراد آن دارد که می‌تواند مصدر تاثیرگذاری باشد؟ این هویت چیست؟ چگونه ساخته شده و چگونه بر روی فرد تاثیر می‌گذارد؟ آیا افراد به تنهایی یا در قالب گروه‌های کوچک، در مقابل جامعه‌ بزرگ محلی از اعراب دارند؟ در دو برنامه‌ آینده، شاهرخ کوهستانی نگاهی خواهد داشت به بحث فرد و جامعه و این‌ که آیا افراد می‌توانند تاثیری داشته باشند و در تغییر فرهنگی جامعه و فرایند جامعه‌سازی نقشی ایفا کنند؟ در همین راستا مهمانان برنامه، خانم سهی دردشتی مشاور ازدواج و خانواده و سهیل کمالی پژوهشگر مطالعات خاورمیانه خواهند بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه