Program Picture

بازتاب

نوآوری در دین – بخش ۲

۱۵ تیر ۱۳۹۸

آیا وجود عقاید مختلف دینی نشانه‌ محدودیت آن‌ها برای شمول در زمان‌ها و مکان‌های مختلف است؟ آیا ادیان خود فرایندی برای انطباق با زمان و مکان دارند یا این امر بدعت محسوب می‌شود؟ در واقع تغییر در ادیان باید در خود دین و با نوآوری صورت بگیرد یا با تغییر و ظهور دیانتی جدید؟ دیدگاه دیانت بهائی در این مورد چیست و چه راه‌کاری را ارائه می‌کند؟
در ادامه‌ بحث تغییرات دینی و نوآوری در دین، شاهرخ کوهستانی هم‌چنان از حضور دکتر آرمین اشراقی دکترای علوم اسلامی و دکتر بهروز ثابت محقق علوم اجتماعی و فلسفی بهره‌مند است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه