Program Picture

بازتاب

دین و جامعه ‌- بخش ۱

۱۸ اسفند ۱۳۹۹

در طول تاریخ همواره شاهد آن بوده‌ایم که جوامع دینی خود را متولی همه‌ امور این‌ جهانی و آن جهانی دانسته‌اند، از کشورگشایی و حکمرانی گرفته تا وضع قوانین؛ حتی دخالت در عرصه‌های علمی و هنری. نقش ادیان در عرصه‌ جامعه‌سازی، ایجاد تحولات اجتماعی ‌و تغییرات فرهنگی چیست؟ برای بررسی میزان تاثیر گذاری ادیان در فرایند جامعه‌سازی ‌‌و نقشی که می‌بایست ایفا کنند، شاهرخ کوهستانی در دو برنامه‌ پیش رو همراه است با سرکار خانم بهاره اردستانی دانش آموخته و مدرس فلسفه ‌و دکتر آرمین اشراقی دکترای علوم اسلامی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه