Program Picture

مداد نارنجی فرزندم

مدیریت استرس
۱۶ شهریور ۱۴۰۲

در دنیایی پر از اخبار و اتفاقات پیش‌بینی نشده، در جامعه‌ای که خشونت‌ها و بحران‌ها و خطرات به شکل روزانه افراد را تهدید می‌کند، طبیعی است که روزانه استرس‌ زیادی را تجربه کنیم و باید بدانیم این استرس‌ها به کودکان نیز منتقل می‌شوند. چطور می‌توانیم مهارت مدیریت استرس را در خود و کودک‌مان تقویت کنیم؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه