Program Picture

ما اومدیم

مدرسه
۲۳ آذر ۱۴۰۲

چه نقطه نظری در مورد مدرسه و فرایند آموزش در خانواده شما وجود دارد؟ آیا در مورد اظهار نظر کودک و امکان ایجاد تغییرات در مدرسه با کودک صحبت کرده‌اید؟ آیا او از شرایط مدرسه و معلمین و نوع ارتباط آن‌ها رضایت دارد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه