Program Picture

ما اومدیم

خود عزیزم
۱۸ آبان ۱۴۰۲

تعریف کودک شما از خودش چیست؟ اگر کودک شما بخواهد خودش را برای کسی توصیف کند، این توصیف چگونه خواهد بود؟ فرزند شما از وجود چه مهارت‌هایی در وجود خودش اطلاع دارد؟ کودک شما چه چیزهایی در وجود خودش را دوست دارد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه