قسمت ۸۴ – فقره‌ هفتاد و پنجم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۸۴ – فقره‌ هفتاد و پنجم کلمات مکنونه فارسی
۱۷ مرداد ۱۴۰۰

بررسی فقره هفتاد و پنجم کلمات مکنونه.

ای ابناء غفلت
به پادشاهی فانی دل مبندید و مسرور مشوید مثل شما مثل طیر غافلی است که بر شاخه باغی در کمال اطمینان بسراید و بغتهً صیاد اجل او را به خاک اندازد. دیگر از نغمه و هیکل و رنگ او اثری باقی نماند پس پند گیرید ای بندگان هوی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه