قسمت ۸۵ – فقره‌ هفتاد و ششم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۸۵ – فقره‌ هفتاد و ششم کلمات مکنونه فارسی
۲۴ مرداد ۱۴۰۰

ای فرزند کنیز من لازال هدایت به اقوال بوده و این زمان به افعال گشته یعنی باید جمیع افعال قدسی از هیکل انسانی ظاهر شود چه که در اقوال، کل شریکند ولکن افعال پاک و مقدس مخصوص دوستان ماست پس به جان سعی نمائید تا به افعال از جمیع ناس ممتاز شوید. کذلک نصحناکم فی لوح قدس منیر

news letter image

ثبت نام در خبرنامه