قسمت ۸۳ – فقره‌ هفتاد و چهارم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۸۳ – فقره‌ هفتاد و چهارم کلمات مکنونه فارسی
۱۰ مرداد ۱۴۰۰

ای ابناء غرور به سلطنت فانیهٔ ایامی از جبروت باقی من گذشته‌ و خود را به اسباب زرد و سرخ می‌آ‌رائید و بدین سبب افتخار می‌نمائید. قسم به جمالم که جمیع را در خیمه یک‌رنگ تراب درآورم و همه این رنگ‌های مختلفه را از میان بردارم مگر کسانی که به رنگ من درآیند و آن تقدیس از همه رنگ‌ها است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه