بخشش فقط از آن خداوند است

Program Picture

قصه‌ها

بخشش فقط از آن خداوند است
۰۶ تیر ۱۴۰۰

ظل السلطان و محمدعلی شاه فشار زیادی بر بابیان و بهائیان وارد کرده بودن و بهائیان از دست این دو رنج‌های زیادی کشیده بودن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه