تربیت فرزندان، تنبیه

Program Picture

با من حرف بزن - فصل ۱

تربیت فرزندان، تنبیه
۱۷ بهمن ۱۴۰۰

یکی از مراحل دشوار در تربیت کودکان، امر تنبیه کردن است. هدف از تنبیه تغییر رفتار ناپسند در کودکان است. محروم کردن کودکان شرایطی دارد که والدین باید بدانند. یکی از تنبیه‌های موثر در برابر رفتار ناپسند کودکان، بی‌توجهی کردن و نادیده گرفتن آنهاست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه