پاسخ به تعدادی از سوالات – بخش ۱

Program Picture

با من حرف بزن - فصل 1

پاسخ به تعدادی از سوالات – بخش ۱
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

در این قسمت به تعدادی از سوالات شما شنونده‌های محترم پاسخ خواهیم داد. سوالات و چالش‌هایی از قبیل: ناخن جویدن کودکان، تقلید از والدین، بدغذایی و چالش تغذیه کودکان، وابستگی فرزندان به والدین، جای خواب کودکان و زمان و چگونگی جدا کردن فرزندان از والدین هنگام خوابیدن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه