تربیت کودکان، تشویق

Program Picture

با من حرف بزن - فصل ۱

تربیت کودکان، تشویق
۰۳ بهمن ۱۴۰۰

بعد از هر رفتار مثبت که کودک انجام می‌دهد باید او را تشویق کنیم. دو نوع تشویق داریم: تشویق کوتاه مدت و تشویق بلند مدت. باید حواسمان باشد تشویق کودک، حالت رشوه پیدا نکند. در این قسمت به مرز بین رشوه و پاداش نیز می‌پردازیم. با تشویق کردن کودک در او تغییر مثبت ایجاد می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه