قسمت ۷۵ – فقره‌ شصت و هشتم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۷۵ – فقره‌ شصت و هشتم کلمات مکنونه فارسی
۱۶ خرداد ۱۴۰۰

ای گیاه خاک

چگونه است که با دست آلوده به شکر مباشرت جامه خود ننمائی و با دل آلوده به کثافت شهوت و هوی معاشرت‌ام را جویی و به ممالک قدس‌ام راه خواهی؟ هیهات هیهات عما أنتم تریدون.

فقره‌ شصت و هشتم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه