قسمت ۷۴ – فقره‌ شصت و هفتم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۷۴ – فقره‌ شصت و هفتم کلمات مکنونه فارسی
۰۹ خرداد ۱۴۰۰

ای پسران وهم

بدانید چون صبح نورانی از افق قدس صمدانی بردمد البته اسرار و اعمال شیطانی که در لیل ظلمانی معمول شده ظاهر شود و بر عالمیان هویدا گردد.

فقره‌ شصت و هفتم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه